Acreditació tercera llengua

EN RELACIÓ A L’ACREDITACIÓ D’UNA TERCERA LLENGUA PER PART DE TOTS ELS ESTUDIANTS QUE INICÏIN GRAUS UNIVERSITARIS EL CURS 2018-2019 I POSTERIORS PER TAL DE PODER OBTENIR EL TÍTOL DE GRADUAT UNIVERSITARI PER LA UNIVERSITAT RAMON LLULL EN FINALITZAR EL SEUS ESTUDIS.

D’acord amb l’article únic de la Llei 1/2018, del 8 de maig, de modificació de la Llei 2/2014, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic:

  1. Els estudiants que iniciïn els estudis universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2018-2019 i posteriors han d'acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d'una llengua estrangera d'entre les establertes en les proves per a l'accés a la universitat (PAU), amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa.
  2. L'acreditació a què fa referència l'apartat 1 es pot obtenir per mitjà dels certificats acreditatius de coneixements d'idiomes que tinguin reconeguda l'equivalència amb el Marc europeu comú de referència. El departament competent en matèria d'universitats, per mitjà del Consell Interuniversitari de Catalunya, ha de vetllar pel desenvolupament d'aquest procediment.

En conseqüència, la Universitat Ramon Llull posa en coneixement de tots els alumnes que iniciïn estudis de grau a partir del curs acadèmic 2018-2019 que, quan finalitzin els seus estudis de grau a la Universitat Ramon Llull, han d’haver acreditat documentalment davant la Secretaria Acadèmica l’assoliment del nivell B2 del MECR d’una tercera llengua estrangera d’entre les que s’estableixen a les PAU, per tal de poder procedir a l’expedició del títol corresponent un cop superats tots els crèdits de cada Pla d’estudis, i en compliment de l’esmentada llei 1/2018.

 

Sol·licita informació

Si desitja sol·licitar informació pot emplenar aquest formulari. L'equip d'HTSI es posarà en contacte amb vostè per resoldre els seus dubtes i oferir-li tota la informació que necessiti.

Nom complet*

Telèfon*

Correu electrònic*

Tema de la consulta*

Comentaris

Ens autoritza perquè li enviem comunicacions electròniques sobre informació comercial referent als nostres cursos, jornades i demés activitats.
He llegit i accepto la política de protecció de dades